VƯỜN THƠ - Tác Phẩm

Đổi Mới

Doi Moi

 

Rồi từng ngày, đời tôi thay đổi mới.
Bước lên từ tăm tối của trần-gian.
Trái Thánh-Linh nở rộ, đến ngỡ-ngàng.
Tay Chúa dắt băng ngang, đồi nhân-thế.

 

Lên một bước, ngày xưa nào có dễ.
Sức-lực mình có đáng kể gì đâu.
Thấy trong tôi, là cả phép nhiệm-mầu.
Lời-hứa Chúa, vẫn giữ sâu trong trí.

 

Những tích-xưa, với tôi sao kỳ-bí.
Nhưng bây giờ, thấy hoàn-mỹ hứa-ngôn.
Chúa Thánh-Linh soi sáng cả tâm-hồn.

Đời ra khỏi, những hoàng-hôn thế-tục.

 

(Đinh Đức Chính)