VƯỜN THƠ - Tác Phẩm

Ấm Áp

Am Ap

 

Chúa đã đến làm lòng con ấm-áp.
Không bi-quan nhưng dào-dạt tình-thương.
Mở mắt con cánh tay Chúa phi-thường.
Lúc tuyệt-vọng Chúa chỉ đường con bước.

 

Tạ ơn Chúa con dám nào từ-khước.
Tự nơi Ngài con vực được đức-tin.
Bao năm qua luôn được Chúa giữ-gìn.
Trong nghịch-cảnh chẳng nhận-chìm con được.

 

Ở bên con, Chúa nâng lên từng bước.
Ôi diệu-kỳ, ơn-phước đến từ đâu.
Thật khó tin, bao nhiêu phép nhiệm-mầu.

Tri-ân Chúa con khắc-sâu tâm-trí.

 

(Đinh Đức Chính)