Vườn Thơ

Chào bạn ghé đến VƯỜN THƠ,
Ngâm nga giai điệu đơn sơ dâng Ngài.
Tình yêu Thiên Chúa Ngôi Hai,
Thương người cứu chuộc trần ai lỗi lầm.

Cuộc đời đôi lúc thăng trầm.
Khác chi thác đổ ầm ầm ngân vang.
Xin mời bạn hãy ghé ngang,
VƯỜN THƠ tình Chúa ủi an cõi lòng.

Tình Yêu Thiên Chúa vô song,
Tình Không Biên Giới chẳng hòng chuyển lay.
Tình yêu Thiên Chúa không thay,
Thơ hay, ý đẹp, hằng ngày dâng Cha.

Văn chương thi phú lời ca,
Điểm tô hương sắc đời ta có Ngài.
Hoa thơm, cỏ đẹp, chẳng phai,
VƯỜN THƠ, mời bạn chung vai vun trồng.

Thi sĩ và Tác Phẩm